Bài 8: Toán tử trong C/C++

Ở bài này, chúng ta sẽ cùng nhau học về các phép tính (toán tử) trong lập trình nhé.

Các toán tử thông thường (Operator)

Toán tử Tên gọi Mô tả Ví dụ
+ Phép cộng Cộng 2 số lại với nhau a + b
- Phép trừ Trừ 2 số với nhau a - b
* Phép nhân Nhân 2 số với nhau a % b
/ Phép chia Chia 2 số với nhau a / b
++ Tăng dần Tăng dần giá trị của biến lên 1 đơn vị a++
-- Giảm dần Giảm dần giá trị của biến đó xuống 1 đơn vị a--

Mình sẽ cùng thực hiện một vài phép tính nhé

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int tong = 30 + 50;    // 80 (30 + 50)
 int tru = tong - 15;   // 65 (80 - 15)
 int nhan = tru * 2;   // 130 (65 x 2)
 cout << "Phép tổng: " << tong << "\n";
 cout << "Phép trừ: " << tru << "\n";
 cout << "Phép nhân: " << nhan;
 return 0;
}

Chúng ta sẽ có kết quả như sau

Phép tổng: 80
Phép trừ: 65
Phép nhân: 130

Toán tử gán (Assignment Operators)

Toán tử gán là toán từ dùng để gán một giá trị cho biến. Ví dụ như chúng ta sẽ gán 2500 cho biến sucManh. Toán tử gán ta sử dụng dấu = :

int sucManh = 2500;

 Có một cách gán toán tử nhanh và gọn hơn thay vì bạn sử dụng như thế này:

int sucManh = 1000;
sucManh = sucManh + 5000;

Thì bạn sẽ viết như thế này

int sucManh = 1000;
sucManh += 5000;

Tương tự với các phép tính khác bạn cũng làm như vậy nhé.

Danh sách các toán tử gán khác bạn có thể tham khảo và chạy thử nhé

Toán tử Ví dụ Tương tự
= a = 9 a = 9
+= a += 9 a = a + 9
-= a -= 9 a = a - 9
*= a *= 9 a = a * 9
/= a /= 9 a = a / 9
%= a %= 9 a = a % 9
&= a &= 9 a = a & 9
|= a |= 9 a = a | 9
^= a ^= 9 a = a ^ 9
>>= a >>= 9 a = a << 9
<<= a <<= 9 a = a << 9

Toán tử so sánh (Comparison Operators)

#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
 int so1 = 100;
 int so2 = 30;
 cout << (so1 > so2); // đúng kết quả trả về true (1) - vì 100 > 30
 return 0;
}

Danh sách các toán tử so sánh khác

Toán tử Tên toán tử Ví dụ
== Bằng nhau a == b
!= Khác a != b
> Lớn hơn a > b
< Nhỏ hơn a < b
>= Lớn hơn hoặc bằng a >= b
<= Nhỏ hơn hoặc bằng a <= b

Toán tử logic

Cũng giống như các toán tử khác bạn cũng có thể so sánh theo bảng dưới đây:

Toán tử Tên toán tử Mô tả Ví dụ
&& Trả về TRUE nếu 2 trường hợp đều đúng a < 25 && a < 40
|| Hoặc Trả về TRUE nếu 1 trong 2 cái đúng a < 100 || a < 10
! Phủ định (Khác) Trả về kết quả ngược lại (trả về sai nếu kết quả đúng) !(a < 20 && a < 40)
Bài trước Bài kế tiếp

Bài viết mới nhất

Bài 9: Chuỗi trong C/C++ (Phần 1)
195
0
Huy Coder
Bài 7: Kiểu dữ liệu trong C/C++
96
0
Đào Thanh Huy
Bài 6: Tìm hiểu Biến, Hằng số trong C/C++
164
0
Đào Thanh Huy
Bài 5: Cách comment code trong C/C++
115
0
Đào Thanh Huy

Khách hàng tiêu biểu

Lựa chọn hàng đầu của 30.000+ Khách hàng, Doanh nghiệp.

Chat hỗ trợ
Chat ngay
Gọi ngay